• Zwroty i reklamacje

Sklep J-PARTS.pl stosuję się do niżej zapisanych zasad reklamacji i zwrotu :

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres: J-PARTS Paweł Kryś ul.P.Por.Sokoła 56 28-530 Skalbmierz.
 • Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: J-PARTS Paweł Kryś ul.P.Por.Sokoła 56 28-530 Skalbmierz.
 • Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania Towaru przez Sprzedawce. 
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu przelewu bankowego
 • Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy

 

 

Zwracany towar powinien zawierać:

 • Oryginalne, nieuszkodzone opakowanie
 • Kompletną zawartość zgodną ze stanem w chwili nabycia
 • Produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone bez jakichkolwiek śladów ich użytkowania
 • Paragon lub ksero faktury zakupu
 • Dołączone pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, do pobrania poniżej:
 • Druk oświadczenia: image

 

 

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

 

 • Reklamacja (w tym także zawiadomienie o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży) może zostać złożona przez Klienta:
  • osobiście pod adresem: J-PARTS Paweł Kryś ul.P.Por.Sokoła 56 28-530 Skalbmierz
  • pisemnie na w/w adres
  • w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@j-parts.pl
 • Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 • Wszystkie części powinny zostać montowane w zakładach zajmujących się daną dziedziną motoryzacji, przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia lub przez Firmę J-PARTS Paweł Kryś , a ewentualne reklamację nie zostaną uwzględnione w przypadku uszkodzeń powstałych przy montażu lub wynikających z nieprawidłowego jego przeprowadzenia.

 

 

Reklamowany towar powinien zawierać:

 • Oryginalne opakowanie (nawet jeżeli jest uszkodzone)
 • Kompletną zawartość zgodną ze stanem w chwili nabycia
 • Paragon lub ksero faktury zakupu
 • Dołączone pismo reklamacyjne, do pobrania poniżej:
 • Pismo reklamacyjne: image